بخش تحقیقاتی آزمایشگاه مسئولیت تحقیقات و آموزش دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی را بعهده دارد این بخش شامل 5 بخش می باشد

آزمايشگاه تحقيقات 1 (Cell Culture & Stem Cells )

آزمايشگاه تحقيقات2 ( نانوفناوری پزشکی)

آزمايشگاه تحقيقات3 (زیست فناوری پزشکی)

آزمايشگاه تحقيقاتي4 ( Behavioral Examination in Neuroscience )

حیوانخانه دانشکده پزشکی