سرپرست آزمایشگاه

نام و نام خانوادگی آقای دکتر مهدی میرزایی
رشته تحصیلی PHD میکروبیولوژی
سمت سرپرست آزمایشگاه
ایمیل
mirzaii1386@gmail.com


کارشناس مسئول

نام و نام خانوادگی سرکار خانم پیراسته نوروزی
رشته تحصیلی کارشناس ارشد زیست شناسی تکوین
سمت کارشناس مسئول