آدرس آزمایشگاه جامع تحقیقات :

شاهرود-ميدان هفت تير-دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- آزمایشگاه جامع تحقیقات

شماره تماس مستقیم:02332395054