کارشناس مسئول


نام و نام خانوادگی سرکار خانم پیراسته نوروزی
رشته تحصیلی کارشناس ارشد زیست شناسی تکوین
سمت کارشناس مسئول


نام و نام خانوادگی سرکار خانم مژگان فضلی
رشته تحصیلی کارشناس ارشد میکروبیولوژی
سمت کارشناس آزمایشگاه


نام و نام خانوادگی سرکار خانم سيده زهرا ميرصانعي
رشته تحصیلی کارشناس ارشد ایمنولوژی
سمت کارشناس آزمایشگاه


نام و نام خانوادگی جناب آقای رضا میربدیعی
رشته تحصیلی کارشناس ارشد انگل شناسی
سمت کارشناس آزمایشگاه


نام و نام خانوادگی جناب آقای نريمان رضايي
رشته تحصیلی کارشناس ارشد بیوشیمی
سمت کارشناس آزمایشگاه


نام و نام خانوادگی سرکار خانم فاطمه السادات بی طرف
رشته تحصیلی کارشناس ارشد بیوتکنولوژی
سمت کارشناس آزمایشگاه


نام و نام خانوادگی سرکار خانم بهناز جعفری
رشته تحصیلی کارشناس ارشد علوم تشریح
سمت کارشناس آزمایشگاه


نام و نام خانوادگی سركار خانم زهرا ابراهيمي
رشته تحصیلی کارشناس ارشد باكتري شناسي
سمت کارشناس آزمایشگاه