نام و نام خانوادگی خانم دکتر نغمه احمدیان کیا
رشته تحصیلی PHD علوم تشریح
سمت سرپرست آزمایشگاه
مرتبه علمی استادیار
ایمیل
Ahmadiankia@gmail.com